Seuran Säännöt


1. Yhdistyksen nimi on Hattula Golf ry ja sen kotipaikka on Hattula.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin, muun urheilun ja liikunnan harrastamista jäsentensä keskuudessa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia ja juhlia ym. vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintaansa varten, ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Lisäksi vuosikokouksen päätöksellä voidaan yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä hyväksyä äänioikeudettomiksi vuosi- ja kannatusjäseniksi.Varsinaiset jäsenet, vuosijäsenet ja kannatusjäsenet ovat aikuis- tai juniorijäseniä. Juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaisesti aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana toimineen erityisen ansioituneen henkilön.

4. Uusi jäsen maksaa yhdistykselle liittymismaksun, kun hän liittyy yhdistykseen. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, vuosi- ja kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamat vuosimaksut. Juniori-, aikuis- ja kannatusjäsenen vuosimaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vuosimaksusta vapaat.

5. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja 2 - 8 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan j a nimittää sihteerin. Hallitus voi kutsua yhdistykselle kapteenin ja ladykapteenin. Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavattoimihenkilöt sekä määrää heidän palkkaetunsa ja asettaa avukseen toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallitus pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen kaksi jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen erikseen oikeuttamat henkilöt, kukin yksin.

7. Yhdistyksen tilikausi on 1.11. – 31.10. Tilinpäätös tarvittavine liitteineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vuosittain viimeistään 10.1. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa vuosittain viimeistään 31.1.

8. Yhdistyksellä on yksi vuosikokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu on toimitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta sähköpostitse ja kokouskutsu on oltava nähtävillä klubin ilmoitustaululla sekä julkaistava yhdistyksen kotisivuilla. Niille jäsenille, joille ei ole sähköpostiosoitetta lähetetään kutsu tekstiviestillä.

9. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio; vahvistetaan vuosimaksut seuraavalle toimintakaudelle sekä liittymismaksun suuruus sekä määritetään maksuaika, mahdollinen viivästysmaksu, joka saa olla korkeintaan yhtä suuri kuin vuosimaksu; vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä; valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; valitaan yksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja; päätetään vuosi- ja kannatusjäsenten ottamisesta käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat tai aloitteet. Nämä tulee toimittaa kirjallisena hallitukselle 31.10. mennessä. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

10. Yhdistyksen kokouksissa kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Vuosimaksunsa laiminlyöneillä varsinaisella jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

11. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä yhdistykselle yhdistyslain 13 §:n mukaisesti viimeistään 31. joulukuuta. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi.

12. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3)enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilun edistämiseen.

14. Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.